Пошукавыя індэксы. Кароткае апісанне: дапамога
ЗВОДНЫ ЭЛЕКТРОННЫ КАТАЛОГ
БІБЛІЯТЭК БЕЛАРУСІ
Гісторыя пошукаў
бел рус
Базавы пошук Пашыраны пошук Слоўнікі ДРНТІ Новыя паступленні

Асноўны пошук

Прафессійны пошук

Пошук па спец. відам

Прагляд вынікаў


Заказ дакументаў

Пошукавыя індэксы. Кароткае апісанне

У наступнай табліцы даецца кароткае апісанне даступных для пошуку індэксаў з указаннем палёў BELMARC, на падставе якіх яны фармуюцца. Прычым, прыведзеныя нумары палёў распаўсюджваюцца як на самастойныя палі, так і на убудаваныя ў палі 4-га блока і поле 604. Пры пабудове індэксаў, якія складаюцца з некалькіх падпалёў, апошнія аб'ядноўваюцца праз прабел без выкарыстання знакаў пунктуацыі і дужак, прынятых пры выдачы адпаведных палёў у бібліяграфічнае апісанне. Такім чынам, пры ўводзе пошукавага прадпісання знакі пунктуацыі і дужкі таксама трэба апускаць.

Напрыклад:
psn="Танк Максiм 1912-1995"
subj="Природные ресурсы Использование Экономическая эффективность"

Індэксы могуць быць стандартнымі (па ўсім значэнні поля / падполя) і тэкставымі (па асобных словах значэння). Коды тэкставых індэксаў пачынаюцца з літары "w". У Базавай і Пашыранай формах пошуку стандартны індэкс выкарыстоўваецца ў рэжыме пошуку "З пачатку поля", а тэкставы індэкс у рэжымах "Фраза", "Усе словы" і "Любое са слоў".

Имя в меню Код индекса Область поиска Поля/подполя BELMARC
Имя лица psn
wpsn
Имена лиц в полях, описывающих предметное содержание документа или интеллектуальную ответственность за создание документа (автор, составитель, редактор, переводчик и т.п.). 70_ a b c d f
70_ a g c d f
600 a b c d f j x y z
600 a g c d f j x y z
Организация crn
wcrn
Наименования организаций в полях, описывающих предметное содержание документа или интеллектуальную ответственность за создание документа. 71_ a b c d e f g h
601 a b c d e f g h j x y z
Имя/Организация name
wname
Имена лиц или наименования организаций в полях, описывающих предметное содержание документа или интеллектуальную ответственность за создание документа. 70_ a b c d f
70_ a g c d
71_ a b c d e f g h
Автор(строго) author
wauthor
Имена лиц или наименования организаций в полях, описывающих интеллектуальную ответственность за создание документа, когда лицо/организация является автором документа. 70_ a b c d f
70_ a g c d
71_ a b c d e f g h

в подполе $4 код "070" или отсутствует
Редактор editor
weditor
Имена лиц или наименования организаций в полях, описывающих интеллектуальную ответственность за создание документа, когда лицо является редактором документа. 70_ a b c d f
70_ a g c d

в подполе $4 код "340"
Предметная рубрика subj
wsubj
Предметные рубрики, подрубрики или ключевые слова в полях, описывающих содержание документа. 600-615 a ... j x y z
600-615 j
600-615 x
600-615 y
600-615 z
620 d a b c
Географич. название ghr
wghr
Предметные рубрики, в которых географические наименования являются одним из объектов рассмотрения в документе. 607 a j x y z
Заглавие title
wtitle
Заглавие (включая номер и/или наименование части) в полях, содержащих заглавие документа, заглавие серии или взаимосвязанные заглавия. 200 a h i
225 a h i
5__ a h i
Заглавие (включая рубрики) title6
wtitle6
То же что и title, плюс предметные рубрики, содержащие заглавие. 200 a h i
225 a h i
5__ a h i
605 a h i
Унифицированное заглавие f500
wf500
Унифицированное заглавие документа. 500 a h i
Общее заглавие f501
wf501
Унифицированное общее заглавие документа. 501 a h i
Параллельное заглавие f510
wf510
Параллельное заглавие документа на другом языке или в другой графике. 510 a h i
200 d
Заглавие обложки f512
wf512
Заглавие приведенное на обложке документа, когда оно существенно отличается от основного заглавия. 512 a h i
Заглавие на титул. листе f513
wf513
Поля/подполя, содержащие приведенное на дополнительном титульном листе заглавие документа, когда оно существенно отличается от основного заглавия. 513 a h i
Заглавие на первой странице f514
wf514
Заглавие приведенное в начале первой страницы текста, когда оно существенно отличается от основного заглавия. 514 a h i
Заглавие на колонтитуле f515
wf515
Заглавие приведенное вверху или внизу страницы документа, когда оно существенно отличается от основного заглавия. 515 a h i
Заглавие на корешке f516
wf516
Заглавие приведенное на корешке переплета документа, когда оно существенно отличается от основного заглавия. 516 a h i
Другие варианты заглавия f517
wf517
Любой другой вариант заглавия, не определенный в полях 510-516. 517 a h i
Прежнее заглавие f520
wf520
Прежнее заглавие сериального издания. 520 a h i
Сокращенное заглавие f531
wf531
Сокращенная форма ключевого заглавия сериального издания. 531 a h i
Расширенное заглавие f532
wf532
Расширенная форма заглавия, когда основное или ключевое заглавие содержат инициалы, сокращения, цифры и т.п. 532 a h i
Международный № stdi Стандартные номера, присвоенные документу, такие как ISSN, ISBN и др. 01_ a
02_ b
01_ z
011 y
040 a
040 z
071 a
225 x
ISBN isbn Международный стандартный номер книги. 010 a
010 z
ISSN issn Международный стандартный номер сериального издания. 011 a
011 y
011 z
225 x
ISMN ismn Международный стандартный номер музыкального произведения. 013 a
ISRC isrc Международный стандартный номер аудио- и/или видеозаписи. 016 a
№ в нац. библиогр. nbn Номер документа в национальной библиографии. 020 b
020 z
№ гос. регистрации ldp Номер, присвоенный документу национальным библиографическим агентством. 021 b
021 z
№ публикации органа гос. власти gpn Номер, присвоенный органом государственной власти собственной публикации или единице, изданной от его имени. 022 b
022 z
Номер НТД ntdn Номер, присвоенный международному, межгосударственному, государственному, отраслевому и т.д. стандарту, техническим условиям, нормативному, научному, неопубликованному или патентному документу. 029 b
Номер заявки ptntn Номер заявки патентного документа. 039 b
Дата заявки ptntd Дата регистрации (подачи) заявки патентного документа. 039 c
Идентификатор записи id Контрольный номер записи, присвоенный агентством, её подготовившим, или полученный из другой системы 001
035 a
Другой системный номер oid Идентификатор записи, полученной из другой системы. 035 a
Номер в БИТ-2000u idr Внутренний номер присвоенный записи в БД БИТ-2000u.
Дата транзакции trns Дата и время последней обработки записи. 005
Дата создания date Дата ввода записи в файл. 100 a поз.0-7
ДДК ddc Индекс присвоенный документу согласно Десятичной Классификации Дьюи. 676 a
УДК udc Индекс присвоенный документу в соответствии с Универсальной десятичной классификацией. 675 a
Классиф. индексы (другие) lclc Индексы классификационных систем, не используемых в международном масштабе, но имеющие широко распространенные печатные таблицы. 686 a
ББК bbc Индекс Библиотечно-библиографическая классификации. 686 a
в подполе $2 "rubbk"
ГРНТИ gasnti Классификационный индекс Государственного рубрикатора научной и технической информации. 686 a
в подполе $2 "rugasnti"
ОКС oks Индекс Общероссийского классификатора стандартов. 686 a
в подполе $2 "oks"
ОКП okp Индекс Общероссийского классификатора продукции. 686 a
в подполе $2 "okp"
ОКП РБ okprb Индекс Классификатора продукции республики Беларусь. 686 a
в подполе $2 "okprb"
ОКСВНК oksvnk Индекс Общероссийского классификатора специальностей высшей научной квалификации. 686 a
в подполе $2 "oksvnk"
КГС kgs Индекс Классификатора государственных стандартов. 686 a
в подполе $2 "kgs"
МКС mks Индекс Международного классификатора стандартов. 686 a
в подполе $2 "mks"
ОКСТУ okstu Индекс Общесоюзного классификатора стандартов и технических условий. 686 a
в подполе $2 "okstu"
Шифр специальности vac Шифр Номенклатуры специальностей научных работников для диссертаций и авторефератов диссертаций. 686 a
в подполе $2 "ruvac"
Индекс классиф. пром. объектов indstc Индекс Международной классификацией для промышленных объектов (патенты, промышленные образцы, товары и услуги). 679 a
МПК mpk Индекс Международной патентной классификации. 679 a
в подполе $2 "mpk" или "ipc"
МКПО mkpo Индекс Международной классификации промышленных образцов. 679 a
в подполе $2 "mkpo" или "loc"
МКТУ mktu Индекс Международной классификации товаров и услуг. 679 a
в подполе $2 "mktu" или "nice"
Код региона gaс Код региона, который является одним из объектов рассмотрения в документе, если документ имеет географическую ориентацию. 660 a
Дата издания year Дата издания документа. 210 d
100 a
поз.9-12
100 a поз.13-16
Место издания plc
wplc
Код или наименование страны, города или местности, где документ был издан или опубликован. 102 a
102 b
210 a
620 d a b c
620 a
620 b
Издательство publ
wpubl
Наименование издательства, издающей организации или имя издателя. 210 c
Комментарий wcmnt Примечания к описанию документа. 3__ a
Инвентарный № invn Инвентарный номер единицы хранения. 899 p
Язык документа lng Код языка документа. 101 a
Код содержания cont Код формы содержания документа. 105 a поз. 4,5,6,7
110 a поз. 3,4,5,6
Библ. уровень level Код библиографического уровня документа в маркере записи. Маркер поз. 7
Сериальное изд-е ser
wser
Заглавие документа в записях, описывающих сериальные издания. Поля как в title, в поз. 7 маркера код "s"
Источник записи instc Источники записи, к которым относятся: организация, создающая данные; организация, преобразующая данные в машиночитаемую форму; организация, модифицирующая первоначальные записи / данные; организация, распространяющая записи. 801 b
Все поля all
wall
Все поисковые поля записи, кроме кодированных.
Все поля (базовый поиск) ball
wball
Атор + Заглавие + Предметная рубрика. Совокупность полей author,title,subj